Jak rozliczyć wsparcie „tarczowe”?

  • paragraf zmiana prawa

Koronawirus nie odpuszcza. Mamy już do czynienia z tzw. trzecią falą.  W gospodarce niewiele się zatem zmienia. Większość branż pozostaje zamknięta. Rząd oferuje przedsiębiorcom kolejne możliwości skorzystania ze środków pomocowych w ramach nowych Tarcz Antykryzysowych. Czas jednak nie stoi w miejscu i zbliża się okres rozliczeń podatkowych za ubiegły rok. W związku z tym coraz częściej pojawiają się pytania jak rozliczyć uzyskaną pomocą finansową? Odpowiadamy w poniższej notce.

Co do zasady wszystkie nieodpłatne świadczenia podlegają opodatkowaniu. Czy jednak ma to zastosowanie do ogółu świadczeń tarczowych?

Mikropożyczka 5000 zł nie jest  przychodem

Charakter pożyczkowy tego świadczenia powoduje, że mikropożyczka nie może być traktowana jako przychód. Zgodnie z zapisami art. 15zzd ust. 10 (ustawa z 02.03.2020) umorzenie pożyczki  nie stanowi przychodu na gruncie ustaw o podatku dochodowym.

Zwolnienie ze składek ZUS nie jest przychodem

Art. 31zx tarczy antykryzysowej wyraźnie stanowi, że zwolnienie ZUS nie stanowi przychodu na gruncie ustaw o podatku dochodowym. Ta forma wsparcia cieszyła się największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców.

Świadczenie postojowe

W art. 52m ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.) czytamy, że świadczenia postojowe są wolne od podatku.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej można nazwać dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Zatem, zgodnie z przytoczonym przepisem, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności będzie stanowić przychód.

Należy jednak pamiętać, że poniesione wydatki z dofinansowania, o ile spełniają definicję kosztów i nie są wykluczone, będą stanowić koszty uzyskania przychodu.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

W stosunku do tej formy wsparcia w przepisach prawa niestety nie znajdziemy wprost podpowiedzi czy uznać ją za przychód, czy świadczenie zwolnione od opodatkowania.

Pewien drogowskaz widnieje w jednej z interpretacji Ministerstwa Finansów:”Jeśli więc wynagrodzenie pracowników oraz należne od nich składki (…)  nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych, sfinansowanie tych kosztów nie stanowi też przychodu podatkowego (art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy PIT i at. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy CIT).”

Opierając się zatem na przytoczonej interpretacji można postąpić dwojako tzn. wykazać zarówno przychód jak i koszt (w takim przypadku nastąpi wzajemna neutralizacja) bądź nie wykazywać ani przychodu, ani kosztów.

Subwencje z PFR

Udzielenie subwencji nie generuje powstania obowiązku zaliczenia świadczenia do przychodu, z racji jego charakteru. Jednak jeśli subwencja zostanie w całości bądź częściowo umorzona wtedy pojawi się konieczność zaliczenia subwencji do przychodów.

Według interpretacji podatkowej zawartej na stronie podatki.gov.pl „[…]obecnie do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu uzyskanego finansowania. Umorzenie kwoty subwencji stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego”.

Wielu ekspertów księgowych radzi by dokładnie dokumentować wydatki, które zostały sfinansowane z subwencji. Przejrzyście prowadzone rozliczenia pomogą w ewentualnych dyskusjach z Urzędem Skarbowym.

Opracowano na podstawie materiałów opublikowanych na stronie inFakt.pl

>>>Zajrzyj na branżowego bloga inFakt<<<

Wsteczne rozliczenie straty z powodu epidemii Covid – 19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dopuszcza możliwość obniżenia kwoty dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę spowodowaną skutkami pandemii.

Z możliwości mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego – zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych (prowadzący działalność gospodarczą).

Powstałą stratę będzie można odliczyć wstecznie od dochodu osiągniętego w roku poprzednim. Obniżenie będzie dokonane poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r.

Możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej będą mieć podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, które podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

  • według skali podatkowej
  • podatkiem liniowym.

Przywołując treść art. 52k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy przedsiębiorca uzyska w 2020 r. łączne przychody niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z prowadzonej działalności, będzie mógł skorzystać z jednorazowego obniżenia dochodów lub przychodów uzyskanych w 2019 r. o wysokość poniesionej straty. Należy jednak pamiętać, że kwota podlegająca obniżeniu nie może przekroczyć 5 mln zł. Przedsiębiorca będzie musiał złożyć korektę zeznania za rok 2019 r.

Pojawi się  możliwość jednorazowego obniżenia o wysokość straty poniesionej w 2020 r., nie więcej jednak niż o kwotę 5 mln zł, odpowiednio dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kto będzie mógł skorzystać?

Z tej możliwości będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy łącznie spełnią następujące przesłanki:
  • ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Zgodnie z art. 38f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została wprowadzona modyfikacja rozliczania straty w zeznaniu CIT-8 sporządzanym za rok 2019. Podatnicy, którzy z powodu epidemii COVID-19:

  • ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1.01.2020 r., a zakończy się po 31.12.2019 r., lub rozpoczął się po 31.12.2019 r., ale przed 1.01.2021 r., oraz
  • uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ten rok

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 mln zł, dochód za 2019 r. lub rok kończący się w 2020 r.

Odliczenie straty

Strata będzie mogła zostać odliczona w wyniku korekty. Warunkiem jest księgowe zakończenie roku 2020. Pozwoli to wyliczyć wysokość straty.  Kolejnym krokiem będzie złożenie korekty zeznania za 2019 r. Strata nieodliczona w zeznaniu za 2019 r. będzie podlegała odliczeniu na podstawie korekty zeznania.

Opracowano na podstawie materiałów www.pit.pl


Jeśli chcesz poznać szczegóły wsparcia ze środków pomocowych w ramach Tarcz Antykryzysowych odezwij się do nas. 

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): Karolina Fijołek-Głowacka, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

Michał JarosławskiPodmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Michał Jarosławski: tel. 519-300-648 | e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl