Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych

  • notatki ze szkolenia

Początek roku nie jest łatwym czasem dla organizacji. Należy pamiętać o wielu terminach złożenia dokumentacji księgowo – sprawozdawczych. Sprawdź, o czym musisz pamiętać, by działać zgodnie z prawem. 

Sprawozdawczość związana z realizacją zadań publicznych

Sprawozdanie z realizacji zadania ze środków publicznych (dotacje publiczne) organizacja wysyła w terminie określonym w umowie i wg. wzoru określonego w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej.

Sprawozdawczość finansowa

Kto jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego?

Kierownik jednostki, czyli jedno lub wieloosobowy organ zarządzający organizacją – najczęściej jest to zarząd. To kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za sporządzenie dokumentu sprawozdawczego. Tak naprawdę, sporządzającym sprawozdanie finansowe będzie księgowy lub zewnętrzna firma, której organizacja powierzyła prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Należy pamiętać o wymogu podpisania sprawozdania przez wszystkich członków Zarządu oraz przyjęciu dokumentu w drodze uchwały przez właściwy statutowo organ (np. walne zebranie członków, rada fundacji, komisja rewizyjna).

W przypadku gdy sprawozdanie nie zostanie sporządzone lub będzie sporządzone nieprawidłowo, bądź będzie zawierało nierzetelne dane, karany będzie za to zarząd organizacji (kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 2).

Przygotowane sprawozdanie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. księgowa) oraz kierujący organizacją (np. zarząd), podając zarazem datę podpisu.

Członek zarządu może odmówić podpisania sprawozdania, ale wtedy musi sporządzić pisemne uzasadnienie odmowy, które dołącza się do sprawozdania finansowego. Ustawa nie ogranicza sytuacji, w których można odmówić podpisania sprawozdania finansowego.

Organizacje prowadzące działalność gospodarczą (wpisane do rejestru przedsiębiorców) – składanie sprawozdania

Sposób składania sprawozdania nie ulega zmianie. Sprawozdanie składane jest do Krajowego Rejestru Sądowego i powinno być one sporządzone w tzw. strukturze logicznej. Pomocne tu będzie darmowe narzędzie dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

Gdy już skorzystamy z aplikacji pozostaje nam już tylko podpisać sprawozdanie podpisem elektronicznym i przesłać – również elektronicznie do KRS.

Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej – składanie sprawozdania

Nowa forma sprawozdania: analogicznie jak przy organizacjach prowadzących działalność gospodarczą sprawozdanie to powinno mieć strukturę logiczną. Można tutaj skorzystać z narzędzia udostępnionego przez ministerstwo. Innym sposobem może być użycie odpowiedniej opcji w programie księgowym.

Sprawozdanie wysyłamy do KAS

Kolejną nowinką jest zmiana adresata wysyłki. Sprawozdanie od 2020 r. wysyłamy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pomocna w tym będzie odpowiednia opcja w programie księgowym lub narzędzie przygotowane przez MF.

Z obowiązku złożenia sprawozdania zwolnione są podmioty, które prowadzą uproszczona ewidencję przychodów i kosztów.

Termin: do 31 marca 2020 r.


Weź udział w warsztacie: Jak podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe za 2019 r.? – 19 lutego 2020 r., godz. 16.00-19.00.

>>Zgłoś się na warsztat


Sprawozdawczość finansowa – terminy

Do kiedy? Do kogo? Kogo dotyczy termin?
najpóźniej do 10 lipca (w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego) Krajowa Administracja Skarbowa organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej,
z wyjątkiem organizacji prowadzącej uproszoną ewidencję przychodów i kosztów
najpóźniej do 15 lipca (w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego) Krajowy Rejestr Sądowy. Sprawozdanie wysłane do KRS nie jest już składane do urzędu skarbowego) organizacje prowadzące działalność gospodarczą – zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców
do 15 lipca (organizacje, które mają inny rok obrotowy niż kalendarzowy do 30 listopada) Zatwierdzone dokumenty organizacja zobowiązana jest umieścić w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego prowadzonego przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Sprawozdanie zamieszcza się na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej”. organizacje pożytku publicznego

Podsumowanie – terminy w sprawozdawczości finansowej

  • sprawozdanie sporządza się: do końca 3 miesiąca nowego roku obrotowego – czyli dla większości organizacji terminem będzie dzień 31 marca;
  • właściwe władze w organizacji przyjmują sprawozdanie w terminie: do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego – czyli dla większości organizacji do 30 czerwca;
  • w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania organizacja jest zobowiązana do złożenia dokumentu w Krajowa Administracja Skarbowa (organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej);
  • w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania (organizacje prowadzące działalność gospodarczą) organizacja jest zobowiązana do przekazania sprawozdania do KRS;
  • do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego możliwe jest dokonanie w nim zmian w wyniku weryfikacji ksiąg;
  • uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe jest załączana do sprawozdania i jest staje się jego integralną częścią.

Tabela cyklicznych terminów sprawozdawczych

Do kiedy? Co i gdzie? Kogo dotyczy termin?
Do 15 dnia każdego miesiąca zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni. Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (przy założeniu, że osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem).
Do 21 dnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni. Jeśli organizacja zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, jest zobowiązana do przekazania do odpowiedniego US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).
Do 25 dnia każdego miesiąca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni. Wszystkie organizacje zarejestrowane jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, są zobowiązane do wysłania drogą elektroniczną deklaracji VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i w zależności od wyliczenia zapłacić podatek.

Deklaracje PIT-11

Organizacja ma czas do 2 marca 2020 r. na wysłanie deklaracji PIT-11 do swoich pracowników, ale też współpracowników w ramach umów zleceń czy umów o dzieło. Nie ma w tym wypadku obowiązku elektronicznej wysyłki. Dopuszczalna jest forma papierowa.

Opracowano na podstawie materiałów ngo.pl


Weź udział w warsztacie: Sprawozdawczość finansowa za 2019 rok – 7 marca 2020 r., godz. 9.00-12.00 >>Zgłoś się na warsztat