Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla przedsiębiorstw społecznych

  • szkolenie prawo pracy

„Krajowy Fundusz Szkoleniowy to cześć Funduszu Pracy przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy” – tak mówi definicja zamieszczona na stronie wortalu służb zatrudnienia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Fundusz powstał, by wesprzeć pracowników w nabywaniu kompetencji zgodnych z potrzebami szybko zmieniającej się gospodarki. W założeniu ma to prowadzić do poprawy sytuacji firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Jakiej wysokości wsparcie można pozyskać?

Konstrukcja finansowa funduszu jest bardzo korzystna dla pracodawców – w przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Pozostali muszą sfinansować jedynie 20% całości kosztów kształcenia, 80% pokrywa KFS.

Maksymalna wysokość środków na jednego pracownika, którą można uzyskać z KFS to 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W przybliżeniu (bazując na danych za II kw. 2019 r.) z KFS można było uzyskać nawet 14,5 tys. zł.

Pracodawco, zobacz, co możesz sfinansować w ramach KFS?

Kategorie wydatków, które można pokryć z funduszu są dość szerokie i obejmują m.in.:

  1. kursy zawodowe
  2. studia podyplomowe
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.

Dla których pracowników dostępne będzie wsparcie?

W 2020 roku (inaczej niż w roku 2019) możliwe będzie uzyskanie wsparcia na kształcenie ustawiczne pracowników przedsiębiorstw społecznych (PS), a także pracowników i członków spółdzielni socjalnych bez względu na to, czy należą oni do grupy pracowników zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Takie rozwiązanie powinno ułatwić aplikowanie o środki, a także w bardziej elastyczny sposób odpowiadać na potrzeby tych podmiotów ekonomii społecznej. Podnosić swoje kwalifikacje, dzięki wsparciu z KFS, będą mogli również wszyscy pracownicy Zakładów Aktywności Zawodowej.

Jak można starać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z KFS?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Niestety, nie istnieje jeden standardowy wzór wniosku i każdy urząd pracy ma swoje własne dokumenty. Każdy urząd dysponuje także inną pulą wydzieloną na KFS. Formularze wniosków powinny być dostępne na stronie internetowej danego powiatowego urzędu pracy.

Lista powiatowych urzędów pracy w województwie łódzkim

Wszystko ma swoje priorytety

śpiewał lider Paktofoniki i miał rację. Priorytetu obowiązują też w KFS. W każdego roku minister pracy określa kierunki, na które przeznaczane są środki funduszu. Wśród priorytetów ustalonych na rok 2020 znajdują się m.in.:

→ wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,

→ wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (wykaz zawodów deficytowych),

→ wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i  zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy,

→ wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Pełna lista priorytetów

Decyzję o przyznaniu funduszy będą podejmowały Urzędy Pracy na podstawie oceny i opisu we wniosku. Wykonawcy usług muszą wykazać się certyfikatem jakości.

W puli znalazły się priorytety dedykowane ekonomii społecznej

Dodatkowo, Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała między innymi dwa tematy dotyczące pracowników zatrudnionych w podmiotach ekonomii solidarnej:

→ wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,

→ wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Kiedy ruszają dofinansowania?

Od stycznia 2020 będą już dostępne środki w ramach KFS. Warto już teraz pytać w swoim urzędzie pracy, kiedy planowany jest konkurs i śledzić strony www, bo pula środków jest ograniczona i często kto pierwszy, ten lepszy.

 

>>Więcej informacji o KFS<<


Gdzie po pomoc w wypełnianiu wniosku do KFS?

Są dwie możliwości – w urzędach pracy można skorzystać z pomocy doradca, który udzieli pracodawcy wyjaśnień lub szerszych konsultacji w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie i możliwości otrzymania dofinansowania że środków KFS.

Zapraszamy też do kontaktu z nami – nasz doradca pomoże Ci bezpłatnie wypełnić wniosek do KFS:

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim:  Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 254 | 42 630 17 49

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców): Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281 | 42 630 17 49.