Dla regionu Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia

Celem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” jest utworzenie w okresie 01.01.2021 r.– 30.09.2023 r. 81 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) w 7 powiatach subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Wartość projektu wynosi 6 552 589,73zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 6 370 991,24 zł.

https://inspro.org.pl/centrumklucz/wp-content/uploads/2021/03/sponsor-550x58.png
Co robimy
Wspieramy zakładanie nowych i profesjonalizację istniejących podmiotów ekonomii społecznej poprzez:
 • tworzenie miejsc pracy w PS oraz PES innych niż PS (bez dotacji);
 • wykorzystanie potencjału istniejących NGO do ekonomizacji;
 • animację lokalnych środowisk.
Dla kogo
Do korzystania z usług zapraszamy:
 • osoby indywidualne/grupy, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej (fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, spółkę not for profit),
 • organizacje, które planują rozpocząć lub rozwijać działalność odpłatną i/lub gospodarczą,
 • przedstawicieli administracji lokalnej zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości społecznej w gminie lub powiecie.

Tworzenie miejsc pracy

Skorzystaj z naszych dotacji, jeśli myślisz o utworzeniu stabilnego miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Mamy dla Ciebie bezpłatną ofertę, a w jej ramach:

 • doradztwo na etapie przygotowywania formularza zgłoszeniowego,
 • doradztwo biznesowe i finansowe na etapie tworzenia biznesplanu dla przedsiębiorstwa społecznego,
 • doradztwo prawne na etapie tworzenia przedsiębiorstwa społecznego (rejestracja nowego podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowanie dokumentów już istniejących podmiotów do przekształcenia w PS),
 • bezzwrotne wsparcie finansowe – 21.020,00 zł na miejsce pracy,
 • bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe – maks. 2.800,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy działalności oraz możliwość przedłużenia wsparcia finansowego w wysokości maks. 1.400 zł na kolejne 6 miesięcy (w związku z możliwością tworzenia miejsc pracy w wymiarze czasu pracy poniżej 1 etatu wsparcie pomostowe będzie pomniejszane proporcjonalnie do wymiaru etatu),
 • dodatkowo, nowopowstałe przedsiębiorstwa społeczne otrzymają roczne wsparcie Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego oraz branżowe wsparcie doradcze sprofilowane pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa.

Dla kogo jest przedsiębiorczość społeczna?

 • dla osób indywidualnych i grup nieformalnych, które chciałyby profesjonalnie realizować misję społeczną w ramach stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej czy spółki not for profit i w tym celu potrzebują stabilnego finansowania, które umożliwia działalność rynkową,
 • dla organizacji pozarządowych, które nie prowadzą działalności odpłatnej czy gospodarczej, ale mają na nią pomysł i potrzebują wsparcia w jego rozwinięciu,
 • dla organizacji pozarządowych, które chcą wzmocnić/rozwinąć swoją działalność odpłatną i/lub gospodarczą lub poszerzyć zakres działań,
 • dla samorządów, które chcą się aktywnie włączać w poprawę jakości życia mieszkańców poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego świadczącego usługi społeczne, komunalne i inne,
 • wsparcie oferujemy także już istniejącym PS, jak spółdzielnie socjalne, które chcą wzmocnić swój potencjał.

Wsparcie finansowe udzielane jest na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób:

 • zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • z niepełnosprawnością,
 • znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego.

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne (PS)?

Jeśli chodzi o formę prawną, przedsiębiorstwem społecznym może być fundacja, stowarzyszenie, a także spółka not for profit czy spółdzielnia socjalna. Istotne jest, że PS, prowadząc działalność ekonomiczną, realizuje cele społeczne – zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub świadcząc usługi społeczne. Każde PS, niezależnie od formy prawnej, musi zatem spełniać kilka warunków, w tym:

 • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego,
 • zatrudniać minimum 3 osoby (na umowę o pracę na minimum 1/4 etatu lub na równoważną umowę-zlecenie), przy czym 30% z nich muszą stanowić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • wypracowywany zysk przeznaczać na wzmocnienie potencjału PS oraz na reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub działalność pożytku publicznego.

Co to oznacza? Podmiot, który już prowadzisz, lub który dopiero planujesz utworzyć, spełniając odpowiednie warunki, może uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego i skorzystać z bezzwrotnego wsparcia na utworzenie w nim miejsc pracy. Pomagamy zarówno w tworzeniu zupełnie nowych PS, jak i w przekształcaniu stowarzyszeń, fundacji czy spółek not for profit w PS.


Oferujemy wsparcie na terenie 7 powiatów subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Jeśli jesteś zainteresowany już teraz, chętnie spotkamy się i wspólnie zastanowimy, jak przejść od pomysłu do czynu :).

 

Skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642

 

 

 

Michał JarosławskiMichał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 648

Pozyskiwanie zamówień publicznych

doradztwo

Chcesz pozyskiwać dla swojego podmiotu więcej zleceń od jednostek dysponujących środkami publicznymi? Chcesz pozyskiwać środki, które zapewnią Ci płynność finansową? Szukasz sposobów na pozyskiwanie funduszy i zleceniodawców, a także na rozwój i doskonalenie własnego potencjału?

Jeśli tak, to zachęcamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej zagadnień z obszaru zamówień publicznych, w ramach której oferujemy:

 • wsparcie przy przygotowywaniu ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania, zgodnie z wymaganiami Prawa zamówień publicznych i innych stosownych przepisów,
 • wsparcie w analizie SWZ (tj. specyfikacji warunków zamówienia), umów i innych dokumentów przetargowych, zapytań ofertowych itp.,
 • wsparcie przy redagowaniu odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień i wezwania do uzupełnienia dokumentów w trakcie prowadzonych postępowań,
 • działania rzecznicze kierowane do jednostek samorządu terytorialnego (JST) dotyczące stosowania klauzul społecznych,
 • wiedzę nt. zmieniających się przepisów prawa zamówień publicznych,
 • w przypadku podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych otrzymujących dofinansowanie z Funduszy Europejskich – wsparcie w analizie konieczności stosowania zamówień publicznych lub innych trybów wyboru wykonawców.

Co to są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne – umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług, finansowane w całości lub w części ze środków publicznych.

W związku z faktem, iż w ramach zamówień publicznych są wydatkowane środki publiczne, sfera ta jest ściśle regulowana przepisami prawa krajowego i unijnego. Wszystko po to, aby środki publiczne były wydatkowane w sposób jak najbardziej efektywny oraz z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Zamówień publicznych udzielają co do zasady wszystkie podmioty, które pośrednio lub bezpośrednio dysponują środkami publicznymi. Należą do nich przede wszystkim jednostki sektora finansów publicznych, czyli np. organy administracji rządowej, jednostki samorządów terytorialnych, państwowe szkoły wyższe, sądy, jednostki badawczo-rozwojowe itp. Ponadto zamówień publicznych udzielają również podmioty spoza sektora finansów publicznych, które wydatkują środki publiczne, takie jak np. organizacje pozarządowe, ale jedynie w określonych Ustawą PZP sytuacjach.

Określenie „publiczne” może wskazywać na to, że podmioty ekonomii społecznej w ogóle nie muszą znać ani stosować procedur zamówień publicznych, gdyż nie należą do sektora finansów publicznych. Jednakże często korzystają w swojej działalności z takich środków – np. pozyskują je w formie dotacji współfinansowanych z funduszy europejskich.

Doskonałym źródłem pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie własnej działalności jest branie udziału w przetargach (lub w postępowaniach ogłaszanych w innych trybach określonych Ustawą PZP) oraz odpowiadanie na zapytania ofertowe, które są ogłaszane przez jednostki zobowiązane do udzielania zamówień publicznych.

Ponadto wiedza dotycząca udziału w postępowaniach w ramach zamówień publicznych jest również ważna z tego względu, iż prawo dopuszcza stosowanie tzw. klauzul społecznych, które umożliwiają wyrównywanie szans w dostępie do zamówień publicznych podmiotom i osobom pozostającym w gorszej sytuacji na rynku pracy.

Czym są klauzule społeczne?

Najczęściej przyjmuje się, że klauzule społeczne oznaczają rozwiązania określone w Ustawie PZP, które umożliwiają stosowanie przez zamawiających dodatkowych warunków w dostępie do zamówienia publicznego lub w jego realizacji, służących osiąganiu istotnych korzyści społecznych. Zastosowanie klauzul społecznych (aspektów społecznych) w zamówieniu może dotyczyć np. stosowania kryteriów premiujących podmioty ekonomii społecznej oraz kryteriów dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub innych, należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc takich, które są realizowane m.in. przez JST i organizacje pozarządowe, obowiązkowe jest uwzględnianie aspektów społecznych w stosunku do określonych rodzajów zamówień. Rodzaj tych zamówień określa instytucja, która przyznaje środki finansowe. Przykładem są tutaj projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w których Instytucja Zarządzająca zaleciła stosowanie aspektów społecznych przy zamówieniach publicznych, których przedmiotem są: usługi cateringowe lub dostawa materiałów biurowych i promocyjnych. Konieczność stosowania aspektów społecznych w zamówieniach daje więc dużą szansę podmiotom ekonomii społecznej na pozyskiwanie zleceń, a tym samym środków finansowych.

W Polsce istnieje możliwość stosowania w zamówieniach publicznych następujących klauzul:

 • klauzuli umożliwiającej ograniczenie udziału w postępowaniu wyłącznie do podmiotów, w których co najmniej 30% osób zatrudnionych (klauzula zastrzeżona) stanowią osoby należące do grup społecznie marginalizowanych (tj. m.in. osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych, pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych),
 • klauzuli umożliwiającej nałożenie na wykonawcę zamówienia obowiązku zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (klauzula zatrudnieniowa),
 • klauzuli umożliwiającej nałożenie na wykonawcę zamówienia obowiązku zatrudnienia pracowników na umowy o pracę (klauzula pracownicza),
 • klauzuli umożliwiającej świadczenie wskazanych w Ustawie PZP usług zdrowotnych, społecznych oraz kulturalnych wyłącznie przez podmioty niekomercyjne, zarządzane partycypacyjnie i prowadzące integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poniżej kilka przykładowych adresów do stron, na których opublikowano zamówienia, w których zastosowano klauzule społeczne:

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

Baza Konkurencyjności – zapytanie ogłoszone przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej

Baza konkurencyjności – zapytanie ogłoszone w ramach projektu „Wielkopolska kuźnia aktywności zawodowej”

Korzyści ze stosowania klauzul społecznych:

 • wspieranie zatrudnienia oraz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • wspieranie sektora ekonomii społecznej poprzez ułatwianie dostępu do zamówień publicznych podmiotom, które prowadzą działania na rzecz osób marginalizowanych,
 • wyrównywanie szans na rynku pracy,
 • wpieranie godnej pracy poprzez zatrudnianie na umowy o pracę, co zwiększa stabilność realizacji zamówienia, bezpieczeństwo pracownika i jego prawa,
 • rozwój sektora ekonomii społecznej,
 • nawiązywanie współpracy pomiędzy samorządem a trzecim sektorem.

Prowadzisz podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne, chcesz odpowiedzieć na zamówienie publiczne lub zapytanie ofertowe i potrzebujesz pomocy?

Oferujemy wsparcie na terenie 7 powiatów subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

 

Aby skorzystać z doradztwa, skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642

 

 

 

Michał JarosławskiMichał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 648

Doradztwo ogólne

doradztwo

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak założyć podmiot ekonomii społecznej, lub otrzymać wsparcie w prowadzeniu bieżącej działalności istniejącego podmiotu, zapraszamy do korzystania z doradztwa ogólnego.

Doradcy ogólni Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • zakładanie przedsiębiorstw społecznych (PS) – z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów,
 • zakładanie podmiotu ekonomii społecznej (PES) – z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów,
 • rejestrowanie działalności PES/PS,
 • zewnętrzne finansowanie PES/PS,
 • prowadzenie działalności statutowej PES/PS,
 • sieciowanie PES/PS.

Doradztwo dostosowane jest do Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami. Dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Oferujemy wsparcie na terenie 7 powiatów subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

 

Aby skorzystać z doradztwa, skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642

 

 

 

Michał JarosławskiMichał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 648

Szkolenia

szkolenia

W Centrum KLUCZ dbamy o to, aby dostarczać Wam wiedzy o ekonomii społecznej i dawać narzędzia, które motywują do rozwoju. Staramy się, by nasze szkolenia były dopasowane do Waszych potrzeb – dzięki bieżącemu kontaktowi z klientami jest to możliwe.

W latach 2021-2023 planujemy organizację 19 szkoleń. Rozpoczynamy w II kwartale, a o dokładnych terminach będziemy Was informować.

CEL SZKOLEŃ

Wzmocnienie wiedzy i umiejętności podmiotów ekonomii społecznej, poznanie dobrych praktyk, integracja między uczestnikami.

KTO SIĘ MOŻE ZGŁOSIĆ?

Na szkolenia zapraszamy:

 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • członków grup nieformalnych,
 • pracowników samorządowych i wszystkich zainteresowanych ekonomią społeczną.

Oferujemy wsparcie na terenie 7 powiatów subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Ważne: Nie zapewniamy Uczestnikom noclegu. Każdy Uczestnik otrzyma wyżywienie w czasie szkolenia (całodzienną przerwę kawową oraz lunch) – złożenie podpisu na liście obecności jest jednoznaczne z potwierdzeniem skorzystania z cateringu i odbioru materiałów szkoleniowych. Nie przewidujemy zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie dla uczestników.


Przewidujemy również możliwość sfinansowania szkoleń zawodowych (profesjonalizujących) dla pracowników przedsiębiorstw społecznych korzystających ze wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy. O tym, jak skorzystać z tej części naszej oferty, będziemy informować indywidualnie przedsiębiorców społecznych tworzących nowe miejsca pracy.


Nie czekaj na ofertę szkoleń – dołącz do projektu już teraz!

Skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642

 

 

 

Michał Jarosławski

Michał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 648

Doradztwo biznesowe

doradztwo

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak rozwinąć skrzydła i wzmocnić pozycję istniejącego podmiotu na rynku, zapraszamy do korzystania z doradztwa biznesowego.

Doradztwo biznesowe

Doradcy biznesowi Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 1. W zakresie zarządzania organizacją:
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji,
 • planowanie strategiczne, tworzenie planu rozwoju,
 • audyt organizacji – zasoby kadrowe, finansowe, rzeczowe, słabe i mocne strony – wsparcie w rozpoznaniu potencjału organizacji,
 • zarządzanie zasobami.
 1. W zakresie osobowym:
 • zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej/przedsiębiorstwem społecznym,
 • zarządzanie pracownikami,
 • zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów,
 • wsparcie w aplikowaniu o dofinansowanie podnoszenia kompetencji pracowników, m.in. do Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 • wsparcie w aplikowaniu o bony rozwojowe służące dofinansowaniu podnoszenia kompetencji pracowników oraz wsparcie w korzystaniu z Bazy Usług Rozwojowych.
 1. W zakresie finansowym:
 • układanie budżetu organizacji i budżetu przedsięwzięcia,
 • opracowanie przepływów finansowych,
 • przygotowanie do prowadzenia sprzedaży w organizacji (rozpoznanie zapotrzebowania na produkty i usługi potencjalnie dostarczane przez PES/PS), wsparcie działań zwiększających sprzedaż,
 • przygotowanie narzędzi do planowania biznesu: Business Model Canvas, biznesplan,
 • biznesplan/studium wykonalności – cel jego tworzenia, forma, budowa,
 • przygotowanie montażu finansowego (w tym z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych),
 • nowoczesne podejście do planowania biznesowego – podstawy Business Model Canvas,
 • zwrotne instrumenty finansowe dla PES/PS – dostępność, finansowanie inwestycji z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów finansowych, opracowanie realnego harmonogramu spłat, regularne spotkania w celu oceny stopnia wdrażania planu działania i osiągniętych rezultatów, pomoc we wprowadzaniu korekt lub planów naprawczych spłat zwrotnych instrumentów finansowych, wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansującymi,
 • instrumenty finansowe wsparcia (zwrotne i bezzwrotne) dla MŚP, finansowane ze środków publicznych (w tym unijnych), oferowane m.in. przez PARP i PFR,
 • analiza rynkowej oferty w zakresie zwrotnych instrumentów finansowych, które byłyby dostępne dla PES/PS,
 • źródła finansowania działalności PES/PS, w tym Fundusz Pracy lub PFRON,
 • redukcja kosztów,
 • zidentyfikowanie i zarządzanie ryzykiem związanym z przyszłą inwestycją,
 • określenie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa i branży, w tym struktury kosztów, rynku, dostawców i odbiorców itp.
 • możliwe ryzyka związane z działalnością odpłatną/gospodarczą,
 • opracowanie planu naprawczego,
 • zarządzanie finansami w organizacji – podział ról między zarządem a księgowością,
 • planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Proveit.pl),
 • windykacja miękka należności od kontrahentów.
 1. W zakresie marketingowym:
 • marketing jako klucz do sukcesu w biznesie,
 • nowe technologie, w tym social media,
 • planowanie marketingowe,
 • kształtowanie elastyczności ofertowej,
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES/PS,
 • badanie rynku,
 • wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES/PS,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług,
 • poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 • wsparcie w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem i/lub interesariuszami,
 • współpraca międzysektorowa.

5. W zakresie poszukiwania i wdrażania innowacji.

Doradztwo dostosowane jest do Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Oferujemy wsparcie na terenie 7 powiatów subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

 

Aby skorzystać z doradztwa, skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642

 

 

 

Michał JarosławskiMichał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 648

Doradztwo księgowo-finansowe

doradztwo

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak rozwinąć skrzydła i wzmocnić pozycję istniejącego podmiotu na rynku, zapraszamy do korzystania z doradztwa księgowo-finansowego.

Doradztwo finansowe

Doradcy finansowi Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • weryfikacja dokumentów organizacyjnych podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego, w tym KRS, statutu,
 • propozycje związane ze zmianą statutu na potrzeby księgowo-podatkowe (np. omówienie warunków pozwalających na zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych),
 • dokumentacja księgowa (opis faktur, zasady prowadzenia raportów kasowych, magazyny, inwentaryzacja),
 • plan kont w PES/PS oraz zasady sporządzania i stosowania polityki rachunkowości,
 • zasady prowadzenia ksiąg w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych, praktyczne wskazanie dokonywania zapisów księgowych w planie kont,
 • zasady sporządzania sprawozdania finansowego z działalności PES/PS – wspólne omówienie zasad tworzenia sprawozdania finansowego, praktyczna weryfikacja zapisów księgowych pod kątem ujęcia w sprawozdaniu finansowym,
 • zasady rozliczania z fiskusem – praktyczne zasady rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych z organami podatkowymi, sporządzanie deklaracji CIT,
 • podatek VAT – praktyczne zasady rozliczania podatku VAT z organami podatkowymi, sporządzanie deklaracji VAT,
 • umowy cywilnoprawne, umowy o pracę – omówienie zasad naliczania wynagrodzeń oraz weryfikacji rachunków wystawianych do umów cywilnoprawnych,
 • analiza kondycji finansowej organizacji,
 • działalność odpłatna i gospodarcza – jak wzmocnić potencjał ekonomiczny organizacji,
 • przygotowanie budżetu i przepływów finansowych inwestycji/całej organizacji,
 • utrzymanie/odzyskanie płynności finansowej.

Doradztwo dostosowane jest Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Oferujemy wsparcie na terenie 7 powiatów subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

 

Aby skorzystać z doradztwa, skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642

 

 

 

Michał JarosławskiMichał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 648

Fora Liderów Ekonomii Społecznej

Fora Liderów Ekonomii Społecznej to wydarzenia o charakterze otwartym, które organizujemy w powiatach: zduńskowolskim, łaskim, pabianickim, łódzkim-wschodnim, tomaszowskim, rawskim oraz opoczyńskim. Spotkania są doskonałą okazją, by wspólnie porozmawiać o:

 • możliwościach rozwoju powiatu, w tym tworzenia miejsc pracy dla jego mieszkańców,
 • zwiększeniu współpracy, zaufania… i zysków,
 • nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i budowania kapitału społecznego.

Dla kogo?

Do udziału w spotkaniach zapraszamy wszystkich aktywnych liderów, którym zależy na budowaniu lokalnej współpracy, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów i osoby zainteresowane działaniami w obszarze przedsiębiorczości społecznej, w tym przedstawicieli lokalnego biznesu.

Pierwsze Forum w 2021 roku planujemy zorganizować w II kwartale.

Chcesz wziąć udział w Forum Liderów Ekonomii Społecznej lub podobnym wydarzeniu w Twojej miejscowości? Skontaktuj się z nami już teraz:

 

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642

 

 

 

Michał JarosławskiMichał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 648

Doradztwo prawne

doradztwo

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak założyć podmiot ekonomii społecznej  lub rozwinąć skrzydła i wzmocnić pozycję istniejącego podmiotu na rynku, zapraszamy do korzystania z doradztwa prawnego.

Doradztwo prawne

Doradcy prawni Centrum KLUCZ doradzają m.in. w następujących obszarach:

 • zakładanie podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych – stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek z o.o. not for profit,
 • weryfikacja dokumentów organizacyjnych podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego, w tym KRS, statutu,
 • podstawy kadr w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych,
 • prawo pracy dla osób z niepełnosprawnościami, prawne aspekty zatrudnienia osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem,
 • działalność statutowa w organizacjach pozarządowych (nieodpłatna a odpłatna działalność pożytku publicznego, w tym ubieganie się o status OPP),
 • działalność ekonomiczna w organizacjach pozarządowych (odpłatna działalność pożytku publicznego, zakładanie działalności gospodarczej, spółki prawa handlowego, spółdzielni socjalnej, spółki z o.o. not for profit itp.),
 • spółdzielnie socjalne – prawa i obowiązki członków spółdzielni socjalnych, wykluczenie, rezygnacja i wykreślenie członka spółdzielni socjalnej, zatrudnianie w spółdzielniach socjalnych, walne zebranie, lustracja w spółdzielniach socjalnych, spółdzielnie socjalne osób prawnych,
 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • rozporządzenie RODO,
 • aktualizacja dokumentów PES/PS pod kątem zmieniających się przepisów prawa,
 • inne, w tym: odpowiedzialność członków zarządu w PES/PS, ochrona wizerunku, prawo autorskie w podmiocie ekonomii społecznej/przedsiębiorstwie społecznym, ustawa o dostępie do informacji publicznej, umowa sponsoringu, zbiórki publiczne, windykacja długów, przedawnienie roszczeń, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Dzięki doradztwu prawnemu będziesz na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Doradztwo dostosowane jest do Twoich indywidualnych potrzeb. Przed spotkaniem doradczym warto przygotować dokumenty, które chciałbyś zweryfikować wspólnie z doradcą oraz pytania, na które chcesz uzyskać odpowiedzi.

Jeśli wśród podanych tematów nie znajdujesz tych, który Cię interesują – skontaktuj się z nami, dostosujemy zakres doradztwa do Twoich potrzeb.

Terminy doradztw ustalane są indywidualnie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

Oferujemy wsparcie na terenie 7 powiatów subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

 

Aby skorzystać z doradztwa, skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642

 

 

 

Michał JarosławskiMichał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 648

Działania reintegracyjne

doradztwo

Centrum KLUCZ wspiera liderów we wprowadzaniu zmiany społecznej i daje konkretne narzędzia: szkolenia, doradztwa, wizyty studyjne, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy i wiele więcej. Od kilku lat intensywnie współpracujemy ze środowiskami realizującymi inicjatywy o charakterze reintegracyjnym na terenie swoich miast i gmin.

Podmioty reintegracyjne, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej wspierają tych, którzy z różnych powodów nie są w stanie poradzić sobie na otwartym rynku pracy (osoby z niepełnosprawnościami, uzależnione, wychowanków domów dziecka, osoby z doświadczeniem bezdomności itp.). Często podmioty reintegracyjne są dla nich szansą na lepsze życie i powrót do społeczeństwa. Mają 2 główne cele:

 1. reintegracja społeczna – działają w celu odbudowania i podtrzymania kompetencji społecznych, takich jak umiejętność budowania relacji, współpracy w grupie, komunikacji;
 2. reintegracja zawodowa – działają w celu odbudowania i podtrzymania zdolności do samodzielnego utrzymania się na rynku pracy.

Wspieramy inicjatywy o charakterze reintegracyjnym:

 • inicjowanie tworzenia i wspieranie funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, WTZ, ZAZ),
 • prowadzenie działań motywacyjnych zmierzających do podejmowania tematów reintegracji społecznej i zawodowej w powiecie/gminie,
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb środowisk lokalnych w zakresie zapotrzebowania na wzmacnianie działań reintegracyjnych.

Wspieramy działania reintegracyjne na rzecz pracowników przedsiębiorstw społecznych:

Zarówno Ty, jako lider, jak i Twoi pracownicy możecie skorzystać ze wsparcia specjalisty ds. reintegracji, które:

 • oparte jest na realizacji indywidualnych potrzeb,
 • obejmuje działania motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju zawodowego, budowanie kompetencji społecznych,
 • daje narzędzia z zakresu budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów.

Oferujemy wsparcie na terenie 7 powiatów subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Chcesz utworzyć podmiot reintegracyjny w swoim powiecie lub uzyskać wsparcie dla pracowników Twojego przedsiębiorstwa społecznego? Skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642

 

 

 

Michał JarosławskiMichał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 648

Pozyskiwanie certyfikacji

doradztwo

Posiadanie przez Twoją organizację certyfikatu/znaku jakości, które potwierdzają wysoką jakość świadczonych przez Was usług, jest szansą na pozyskanie nowych klientów oraz podnosi prestiż Waszych produktów czy usług. Wesprzemy Cię w zdobyciu takiego wyróżnienia.

Podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne mogą starać się o regionalne i ogólnopolskie certyfikaty dedykowane sektorowi ekonomii społecznej. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by Twoja organizacja sięgnęła po inne wyróżnienie i konkurowała z podmiotami biznesowymi.

Doradcy Centrum KLUCZ pomagają w:

 • doborze konkursów/programów certyfikujących,
 • wypełnieniu wniosku o certyfikację.

O jakie certyfikaty mogą starać się podmioty ekonomii społecznej?

 1. Certyfikat Zakup Prospołeczny – przyznawany jest podmiotom, które w efektywny sposób prowadzą działalność społeczną oraz ekonomiczną. Ich produkty lub usługi powinny cechować się wysoką jakością i posiadać dobrą opinię. Podmiotem certyfikującym organizacje z województwa łódzkiego jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej. >>Przeczytaj, jak zdobyć certyfikat Zakup Prospołeczny
 2. Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej – organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. >> Przeczytaj, jak zdobyć Znak Jakości
 3. Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku – w Konkursie [eS] im. Jacka Kuronia przyznawane są nagrody dla przedsiębiorstw społecznych w kilku kategoriach – Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, Pomysł na Rozwój, Odkrycie Roku, Nagroda Publiczności. Finaliści każdej z edycji otrzymują dodatkowo mentoring od PwC. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych nagród, o jaką mogą ubiegać się przedsiębiorstwa społeczne. >>Przeczytaj więcej o Konkursie [eS] 
 4. Lodołamacze – jest to konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie. Jego celem jest nagradzanie pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Wyróżnienia otrzymują ci, dla których priorytetem jest wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami. >>Przeczytaj więcej o konkursie Lodołamacze

To tylko kilka z wielu konkursów, w jakich może wziąć udział Twoja organizacja. Często poza prestiżowym tytułem, dyplomem i statuetką laureaci otrzymują nagrody pieniężne lub możliwość sfinansowania usług rozwojowych.

Oferujemy wsparcie na terenie 7 powiatów subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

 

Aby skorzystać z doradztwa, skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642

 

 

 

Michał JarosławskiMichał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 648

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

doradztwo

Jeśli Twoja organizacja potrzebuje środków finansowych, żeby rozwinąć skrzydła – zrealizować nowy projekt, poszerzyć swoją ofertę, zakupić nowy sprzęt lub przeprowadzić remont – może skorzystać z pożyczki przeznaczonej dla podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach wsparcia w ubieganiu się o zwrotne instrumenty finansowe doradcy Centrum KLUCZ:

 • pomogą przeprowadzić analizę sytuacji organizacji i ocenę potrzeb finansowania zewnętrznego,
 • wesprą w poszukiwaniu źródeł finansowania zewnętrznego,
 • pomogą w sporządzeniu wniosku o finansowanie,
 • zapewnią wsparcie w okresie spłacania zobowiązania finansowego.

Czym są zwrotne instrumenty finansowe?

Są to pożyczki na działalność statutową (nieodpłatną i odpłatną), a także na działalność gospodarczą prowadzoną przez podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne. Wśród dostępnych instrumentów finansowania znajdują się preferencyjne pożyczki na start lub rozwój oraz pożyczki inwestycyjne.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

Pożyczki są udzielane podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym, m.in.:

 • stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom kościelnym,
 • spółdzielniom socjalnym,
 • spółdzielniom pracy, inwalidów i niewidomych,
 • podmiotom reintegracyjnym: Centrom Integracji Społecznej (CIS), Klubom Integracji Społecznej (KIS), Zakładom Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztatom Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • spółkom not for profit.

Kto udziela pożyczek?

Istnieją dwie organizacje zajmujące się udzielaniem pożyczek dla PES/PS: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA i Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o. (Fundusz PAFPIO). Centrum KLUCZ ściśle współpracuje z obiema w celu zapewnienia jak najlepszych warunków pożyczki.

WAŻNE: W przypadku współpracy z TISE SA istnieje możliwość podpisania umowy pożyczki w obecności pracownika OWES Centrum KLUCZ, bez konieczności notarialnego potwierdzania tożsamości czy udawania się do siedziby TISE SA.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

TISE SA

PAFPIO

Nasi doradcy dokonują również analizy:

 • rynkowej oferty w zakresie zwrotnych instrumentów finansowych, które byłyby dostępne dla PES/PS,
 • instrumentów finansowego wsparcia (zwrotnych i bezzwrotnych) dla MŚP, finansowanych ze środków publicznych (w tym unijnych), oferowanych m.in. przez PARP i PFR.

Oferujemy wsparcie na terenie 7 powiatów subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

 

Aby skorzystać z doradztwa, skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642

 

 

 

Michał JarosławskiMichał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 648

Pakiety dla społecznych rakiet

społeczne rakiety konkurs

Jak śpiewała Anna Jantar: czasami „Najtrudniejszy pierwszy krok/ Zanim innych zrobisz sto/ Najtrudniejszy pierwszy gest/ Przy drugim już łatwiej jest”. ☺

Dlatego wychodzimy naprzeciw organizacji społecznej czy grupie nieformalnej, w której działasz. Zachęcamy do skorzystania z pakietów rozwojowych, które pomogą Tobie i Twojej organizacji zwiększyć aktywność społeczno-zawodową.

Pakiety o wartości do 5.000 zł przyznawane są wg indywidualnych potrzeb grupy inicjatywnej/nieformalnej, fundacji czy stowarzyszenia, zamierzających utworzyć podmiot ekonomii społecznej (PES) prowadzący działalność ekonomiczną lub zamierzających rozpocząć działalność ekonomiczną w istniejącym podmiocie.

W 2021 roku I edycja konkursu zostanie ogłoszona w II kwartale.

Cel konkursu:

Głównym celem konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet” jest wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez wsparcie fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych w podjęciu działalności ekonomicznej.

Do udziału w konkursie zapraszamy:

 • grupy nieformalne, czyli minimum trzy osoby, które zamierzają utworzyć podmiot ekonomii społecznej (np. stowarzyszenie, fundację, spółdzielnię socjalną),
 • stowarzyszenia i fundacje nieprowadzące działalności ekonomicznej (nieprowadzące aktywnej działalności odpłatnej pożytku publicznego i niewpisane do Rejestru Przedsiębiorców w KRS), ale zamierzające ją podjąć.

Pakiet możesz przeznaczyć na:

 • opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych (np. ulotek, plakatów, banerów, rollup’ów, drobnych gadżetów),
 • stworzenie strony www,
 • zaprojektowanie logotypu.

Pamiętaj: warunkiem przyznania pakietu rozwojowego jest podjęcie przez podmiot działalności ekonomicznej (tj. działalności statutowej odpłatnej i/lub działalności gospodarczej).

Oferujemy wsparcie na terenie 7 powiatów subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

 

Chcesz skorzystać z „Pakietu dla społecznych rakiet”? Skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642

 

 

 

Michał JarosławskiMichał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 648

Pakiety dla społecznych przedsiębiorców

Konkurs Pakiet dla społecznych przedsiębiorców

W konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców” możesz pozyskać usługi rozwojowe o wartości do 5.000 zł.

W ramach konkursu sfinansować można m.in.:

 • zaprojektowanie strony internetowej www (w tym zaprojektowanie sklepu internetowego),
 • zaprojektowanie identyfikacji wizualnej (logo, roll-upy reklamowe, ulotki, banery reklamowe, foldery promocyjne, wizytówki firmowe),
 • wydruki materiałów reklamowych,
 • koszty lustracji spółdzielni socjalnej (do wys. 3.000 zł – lustracja pełna spółdzielni socjalnej zrzeszonej w OZRSS lub do wys. 3.900 zł – lustracja pełna spółdzielni socjalnej niezrzeszonej w OZRSS),
 • drobne zakupy sprzętów i materiałów pomocnych w zmianie sposobu świadczenia usług/wprowadzaniu nowych usług w związku z pandemią COVID-19,
 • inne kwalifikowalne usługi/zakupy, niezbędne do rozwoju działalności ekonomicznej, zgodne z zapisami Regulaminu Konkursu.

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Do udziału w Konkursie uprawnione są te PES/PS, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 • posiadają osobowość prawną,
 • spełniają definicję podmiotu ekonomii społecznej (PES) lub definicję przedsiębiorstwa społecznego (PS),
 • są zarejestrowane na terenie jednego z 7 powiatów subregionu I woj. łódzkiego, tj. w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim,
 • w przypadku PES – prowadzą aktywną działalność ekonomiczną, tj. posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców i/lub prowadzą aktywną statutową działalność odpłatną,
 • nie są obecnie w złej sytuacji ekonomicznej, nie rokującej na ich dalszy rozwój i funkcjonowanie.

Ogłoszenie I naboru wniosków planowane jest na II kwartał 2021 roku.

 

Chcesz skorzystać z „Pakietu dla społecznych przedsiębiorców”? Skontaktuj się z nami:

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642

 

 

 

Michał JarosławskiMichał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 648

Animacja

Pewni swoich kompetencji, zaangażowani i otwarci liderzy to sprawdzony sposób na aktywizację społeczności lokalnych, umocnienie w nich poczucia przynależności, wpływu oraz tworzenie stabilnych miejsc pracy. Prężnie działające podmioty ekonomii społecznej z jednej strony wspierają oddolne ruchy, a z drugiej – bazują na nich. Dzięki temu tworzy się obieg doświadczeń i kompetencji, który napędza turbiny zrównoważonego rozwoju opartego na społeczności lokalnej.

Aby ruszyć z miejsca, czasami konieczne są osoby z zewnątrz, które widzą daną sytuację z lotu ptaka. Ich wiedza i doświadczenie może pomóc odkryć niepowtarzalne zasoby i potencjał danej społeczności i wspierać animowanie zmian.

Jeśli miejscowości, w której mieszkasz/działasz, przyda się ożywienie, pobudzenie do działania mieszkańców, samorządu, organizacji społecznych tworzących społeczność lokalną, chętnie włączymy się w budowanie współpracy, kapitału społecznego i… zysków. ☺

Pomagamy w: 

 • organizowaniu spotkań animacyjnych z przedstawicielami różnych grup społecznych: organizacji pozarządowych, samorządów wszystkich szczebli, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, ośrodków naukowych, think-tanków etc.,
 • opracowywaniu diagnozy środowiska lokalnego,
 • budowaniu partnerstw rozwojowych – włączaniu partnerów z różnych sektorów do współpracy,
 • budowaniu przestrzeni dla dialogu obywatelskiego, w tym konsultacji społecznych,
 • strategicznym planowaniu rozwoju ekonomii społecznej,
 • organizowaniu branżowych spotkań PES i PS,
 • wspieraniu rozwoju franczyz społecznych z udziałem PS,
 • wspieraniu istniejących sieci lub klastrów PES/PS,
 • wspieraniu tworzenia sieci lub klastrów PES/PS,
 • lobbowaniu na rzecz otwarcia działających klastrów gospodarczych na przedsiębiorstwa społeczne oraz wspieraniu rozwoju nowych klastrów z ich udziałem,
 • wspieraniu procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych (będących nową formą kooperacji wprowadzoną Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2494),
 • zdobywaniu informacji dla PES lub osób zainteresowanych stworzeniem PES o ważnych działaniach lokalnej ekonomii społecznej oraz o osobach zagrożonych wykluczeniem (skala problemu, dynamika zmian zjawiska, obszar występowania problemu, struktura grupy itp.),
 • tworzeniu sieci współpracy lokalnych podmiotów (w tym instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, sfery biznesu) w celu rozwoju lokalnej ekonomii społecznej,
 • sieciowaniu, tworzeniu kontaktów i powiązań kooperacyjnych między sferą biznesu, samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami nauki a przedsiębiorstwami społecznymi.

 

Skontaktuj się z nami i działajmy razem!

Michał Juszczak

Michał Juszczak

e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 642

 

 

 

Michał JarosławskiMichał Jarosławski

e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 648

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt