Tarcza Antykryzysowa 3.0 – sprawdź nowe rozwiązania

  • obowiązki organizacji

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 umownie nazywana tarczą 3.0 nowelizująca obecnie obowiązujące przepisy. Opublikowano także dosyć istotne zapisy w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.  

Artykuł jest na bieżąco aktualizowany. Ostatnia aktualizacja 25.05.2020

Artykuł dotyczy 3 wersji tzw. Tarczy Antykryzysowej. W mocy pozostaje nadal część rozwiązań zaproponowanych w Tarczy Antykryzysowej 2.0 i Tarczy Antykryzysowej 1.0


Co ciekawego dla organizacji pozarządowych niosą ze sobą nowe przepisy?

  • Nowelizacja pozwala na odwieszenie terminów na złożenie odwołania do organu II instancji bądź skargi do sądu.
  • Wpłata do 1 czerwca PIT należnego za 2019 r. nie pozbawi przedsiębiorcy możliwości udziału w przetargach.
  • Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych przez nich pracowników.

Możliwość organizacji spotkań przez organizacje pozarządowe

Przywrócono możliwość zebrań członków organizacji ze świata online do świata rzeczywistego dla organizacji, dla których organizowanie spotkań online z różnych powodów jest utrudnione (ograniczony dostęp do internetu, brak odpowiednich kompetencji cyfrowych). Spotkania i zebrania związane z działalnością organizacji pozarządowych nie są już zabronione.

Możliwość odbywania spotkań przez organizacje pozarządowe daje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W paragrafie 13 ww. rozporządzenia podtrzymano ogólny zakaz organizowania zgromadzeń oraz „imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju”. Dodano jednak wyjątek, który dotyczy m.in. organizacji pozarządowych.

Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, nie stosuje się bowiem do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, a także związanych z działalnością organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), oraz organizacją i przeprowadzaniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych.

Przepis wszedł w życie z dniem ogłoszenia 16 maja 2020 r.

Przeczytaj więcej:

Czy w trakcie pandemii można zorganizować zwykłe (nie online) posiedzenie organu NGO?


Zmiany dla spółdzielni socjalnych

Do 12 miesięcy po okresie pandemii wydłużono terminy na:

  • uzupełnienie składu członków, gdy ich liczba spadnie poniżej minimum ustawowego;
  • przeprowadzenie lustracji przyspieszonej (z wyłączeniem lustracji odbywającej się raz na trzy lata);
  • przyjęcie w poczet członków i zatrudnienie dwóch osób w spółdzielni socjalnej założonej przez trzy osoby fizyczne;
  • zatrudnienie kolejnych osób defaworyzowanych (w przypadku gdy ktoś się zwolni w spółdzielni socjalnej osób prawnych).

Przepisy  uzupełniły  przepisy Prawa  spółdzielczego o normę,  zgodnie z którą przepisy regulujące zasady podejmowania uchwał, w tym przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oraz uprawnienia do żądania zwołania posiedzenia organu stosuje się również do innych organów spółdzielni, których powołanie przewidziano w statucie.


Wsparcie w utrzymaniu miejsc pracy

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadza bardzo ważne uzupełnienie instrumentu polegającego na dofinansowaniu części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w PES prowadzących działalność gospodarczą,  zgodnie z którym podmioty chcące skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzenia pracowników, a które już korzystają z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów  ustawy z  dnia  27   sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, będą mogły starać się o wsparcie z Tarczy w części niepodlegającej już otrzymywanemu dofinansowaniu na podstawie ww. ustawy.

Przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0 zmieniły także zasady dotyczące zwolnienia ze składek, które reguluje art. 31zo Tarczy.

Obecnie prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec przysługuje również w przypadku ich opłacenia. Wcześniej nie było takiej możliwości, z uwagi na sformułowanie w ww. przepisie, z którego wynikało, że zwolnienie z obowiązku opłacenia dotyczyło tylko nieopłaconych należności z tytułu składek. Ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy składki w marcu opłacili np. wcześniej, przez co nie mogli skorzystać ze zwolnienia za ten miesiąc, dodając do przepisów art. 113, zgodnie z którym zwolnieniem z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r., objęto również należności, które zostały za marzec opłacone.

Jednocześnie przepis wskazuje, że opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, co za tym idzie, ZUS ma obowiązek zwrócić otrzymaną kwotę w terminie 30 dni od otrzymania wniosku. Zatem wszyscy, którzy składki za marzec opłacili, a chcieliby skorzystać ze zwolnienia, powinni jak najszybciej złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek.

Nowa wersja wniosku do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłaty składek, uwzględniająca zmiany wprowadzone w ramach Tarczy antykryzysowej 3.0, będzie dostępna na PUE ZUS 26 maja br.

Przeczytaj więcej:

Jak wygląda zwolnienie z ZUS od strony księgowej


Wydłużenie terminu sprawozdawczości dla OPP

Pomimo wydłużenia terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego do 30 czerwca, które ogłoszono już 31 marca, Organizacje Pożytku Publicznego musiały czekać prawie 2 miesiące na informację o zmianie terminu złożenia sprawozdania do Narodowego Instytutu Wolności. 22 maja ukazało się rozporządzenie, które wydłuża czas na złożenie tego sprawozdania do 15 października.

Przeczytaj więcej:

Jest rozporządzenie o przesunięciu terminu na sprawozdania OPP


Otwarcie placówek dziennego pobytu

Po 24 maja możliwe będzie otwarcie placówek dziennego pobytu – domów seniora, placówek wsparcia dziennego, warsztatów terapii zajęciowej.

Przeczytaj więcej:

10 pytań o otwarcie placówek dziennego pobytu


Przeczytaj więcej:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Tarcza antykryzysowa 3.0 a przedsiębiorstwa społeczne – poradnik Stowarzyszenia na rzecz spółdzielni socjalnych

Kompendium instrumentów, z których mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 (stan na 19.05.2020 r.)

Tarcza dla NGO [infografika]


Chcesz skorzystać z którejś z form wsparcia i potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentów? Skontaktuj się z nami, nasi doradcy z chęcią Ci doradzą: 

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254.